JEUGD

BELANG

VEENENDAAL

WIL JE MEEDENKEN?

KAN HET BETER?

WIL JE INFORMATIE?

MELD JE HIER AAN

Jeugdbelang Veenendaal

Wij adviseren de gemeente Veenendaal over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de jeugdzorg en jeugdhulpverlening voor kinderen, jongeren en hun ouders.

Wat doet het Jeugdbelang Veenendaal?

Sinds 2015 is de gemeente Veenendaal verantwoordelijk voor de jeugdzorg binnen de gemeente Veenendaal. Aan de hand van de Jeugdwet maakt de gemeente beleid om jeugdigen en ouders actief bij opgroei- en opvoedingsproblemen bij te staan. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is namens de gemeente Veenendaal verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Wanneer het CJG de zorg zelf niet kan bieden, verwijst zij door naar gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder zodat ieder kind gelijke kansen krijgt. Het Jeugdbelang adviseert de gemeente Veenendaal over verschillende onderwerpen die gaan over jeugdzorg en jeugdhulpverlening met als doel, dat de Jeugdwet zo goed mogelijk wordt uitgevoerd en kinderen (en hun ouders) optimale begeleiding krijgen van het CJG.

Op welke wijze adviseert het Jeugdbelang Veenendaal?

Wij reiken suggesties aan bij het opstellen van beleidsplannen en wij monitoren de uitvoering ervan. Eventuele knelpunten en dilemma’s brengen wij vervolgens weer in. Ook dragen wij actief onderwerpen aan als we denken dat dat nodig is, denk hierbij aan de landelijke Covid-maatregelen die invloed hebben op (kwetsbare) gezinnen en de wachttijd van de afgifte van een dyslexieverklaring.

Ook hebben wij nauw contact met andere adviesraden van de gemeente Veenendaal. Afhankelijk van het onderwerp kunnen we gezamenlijk advies uitbrengen.

Aan wie adviseert het Jeugdbelang Veenendaal?

Onze eerste aanspreekpunt bij de gemeente Veenendaal zijn de diverse beleidsmedewerkers. Daarnaast is er geregeld contact met de wethouder die verantwoordelijk is voor het Sociaal Domein, waar jeugdzorg onder valt. Alle adviezen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Wat zijn de plannen voor 2022 van het Jeugdbelang Veenendaal?

  • Wij willen ons netwerk van jeugdigen en hun ouders/verzorgers vergroten zodat wij meer zicht krijgen op de behoeften van onze doelgroep op het gebied van jeugdhulpverlening en jeugdzorg.
  • Wij willen meer contacten leggen met jeugdzorgaanbieders en overige betrokkenen, zoals intern begeleiders en leerkrachten van scholen, om te kijken welke knelpunten zij in de praktijk ervaren om vervolgens deze aan te dragen bij de gemeente Veenendaal.
  • Wij blijven ons inzetten voor toegankelijke jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Wij streven naar zo min mogelijk bureaucratie, heldere toetsingskaders en het inzichtelijk maken van alle aanbieders, zodat jeugdigen en hun ouders weten waar ze terecht kunnen en wat hun rechten en plichten zijn.

i.v.m. coronamaatregelen vinden er geen activiteiten plaats

i.v.m. coronamaatregelen vinden er geen activiteiten plaats
MELD JE AAN

Wil je meedenken, heb je ideeën hoe de jeugdhulpverlening beter kan, maak je je zorgen over wachttijden in jeugd GGZ, over dyslexiebeleid, informatieverstrekking over pleegzorg of wil je een thema op de kaart zetten? Meld je dan aan!

    jongereouder/vertegenwoordigerzorgverlener

    X
    MELD JE AAN