JEUGD

BELANG

CLIËNTENNETWERK VEENENDAAL

WIL JE MEEDENKEN?

KAN HET BETER?

WIL JE INFORMATIE?

MELD JE HIER AAN

Jeugdbelang Veenendaal

Jeugdbelang adviseert de Gemeente gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de jeugdzorg en jeugdhulpverlening. We behartigen de belangen van kinderen tot 18 jaar (en hun ouders/voogden) en signaleren wensen en behoeften.
Jeugdhulpverlening omvat een breed pakket van taken:
• Uiteenlopende activiteiten met betrekking tot preventie en voorlichting
• Hulp bij opgroeien en opvoedingsvragen
• Doorverwijzen naar tweedelijnszorg
• Adviseren van de gemeente bij aanvragen van individuele voorzieningen (PGB)

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulpverlening. Dit wordt voor een groot deel uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is het eerste aanspreekpunt voor jeugdhulp in Veenendaal. Wanneer het CJG de zorg zelf niet kan bieden, verwijst zij door naar gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders. Jeugdbelang Veenendaal heeft inspraak in de wijze waarop de gemeente deze zorg organiseert en kan gevraagd en ongevraagd signalen en adviezen geven aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Cliëntennetwerk

JeugdBelang Veenendaal is een cliëntennetwerk. Dat betekent dat we, behalve een kleine vaste kern, in steeds wisselende samenstellingen bij elkaar komen. Alle jongeren vanaf 12 jaar, ouders/verzorgers uit Veenendaal die mee willen praten over een onderwerp dat op de agenda staat of zelf een onderwerp willen aankaarten, kunnen deelnemen aan onze bijeenkomsten.

Hoe

Om jeugdigen en hun vertegenwoordigers te betrekken bij actuele thema’s en om te weten wat er bij hen leeft, organiseren we netwerkbijeenkomsten. Inmiddels hebben we er al meerdere Eat & Meet Pizzasessies op zitten. Tijdens deze sessies gaan we in gesprek met jeugdigen, ouders, zorgverleners en andere betrokkenen. Met de informatie die we zo ophalen, gaan we terug naar het College met een advies of verzoek.

Dialoog

JBV wil niet alleen maar formeel advies geven over voorgenomen besluiten van het college. We willen actief meedoen aan de voorbereiding en ontwikkeling van beleid door steeds met de verantwoordelijke wethouder(s) en beleidsmedewerkers in gesprek te gaan. Ook willen we goede contacten met zorgaanbieders en overige betrokkenen opbouwen. Zij kunnen vanuit de praktijk belangrijke knelpunten signaleren.

Overlegtafel Sociaal Domein

Naast het Jeugdbelang kent het College van B&W nog enkele andere adviesraden. Samen met het WMO-forum, de Jongerenraad, de Diversiteitsraad en de Cliëntenraad Werk & Inkomen maken we deel uit van de Overlegtafel Sociaal Domein. Afhankelijk van het onderwerp kunnen we gezamenlijk advies uitbrengen met één of meerdere andere adviesraden.

Voorbeelden hiervan zijn advies Bestemmingsreserve Sociaal Domein, overgang 18- naar 18+, Visiedocument Sociaal Domein etc.

i.v.m. coronamaatregelen vinden er geen activiteiten plaats

i.v.m. coronamaatregelen vinden er geen activiteiten plaats
MELD JE AAN

Wil je meedenken, heb je ideeën hoe de jeugdhulpverlening beter kan, maak je je zorgen over wachttijden in jeugd GGZ, over dyslexiebeleid, informatieverstrekking over pleegzorg of wil je een thema op de kaart zetten? Meld je dan aan!

    jongereouder/vertegenwoordigerzorgverlener

    X
    MELD JE AAN